Visit www.farassoo.com
Visit www.farassoo.com
 
 
 
Visit www.farassoo.com
 
 
Visit www.farassoo.com
 
 
Visit www.farassoo.com
Visit www.farassoo.com
 
 
 
 
 
 
قرعه کشی شماره شش

اسامی برندگان قرعه کشی ندا رایانه هر دوشنبه اعلام می شود. این قرعه کشی بر اساس شماره سریال کارت های اینترنت و تلفن بین المللی انجام می گیرد که
 .شامل سرویس های متنوع اینترنت و محصولات شرکت فراسو می باشد
(MP3 Player 128) جایزه طلایی

برنده جایزه طلایی خرداد ماه
دارنده شماره سریال 6014179
می باشد
جایزه شماره سریال  
Farassoo keyboard FCR-2860 (Black) 216119 1
Telephone Card - 100,000 Rls 309780 2
Farassoo mouse FOM-1600 317084 3
Internet Card 30 Hours 3001883 4
Internet Service - 250 hours for 1 year 6002561 5
Farassoo keyboard FCR-2860 (Silver) 6004462 6
Internet Card - 30 Hours 6006511 7
Farassoo keyboard FCR-5100 (White) 6012051 8
Internet Card - One month unlimited 6012129 9
Internet Card 30 Hours 6013463 10
Telephone Card - 150,000 Rls 6013859 11
Farassoo keyboard FCR-6150 6014338 12
Telephone Card - 200,000 Rls 6014919 13
Internet Card 30 Hours 6015049 14
Telephone Card - 100,000 Rls 6018998 15
Telephone Card - 100,000 Rls 6020082 16
Farassoo keyboard FCR-6150 6020948 17
Internet Card - One month unlimited 6022959 18
Telephone Card - 200,000 Rls 6024636 19
Farassoo keyboard FCR-6120 (Silver) 6024739 20
Telephone Card - 100,000 Rls 6026565 21
Internet Card - 30 Hours 6026589 22
Telephone Card - 100,000 Rls 6027229 23
Farassoo keyboard FCR-6110 6027517 24
Farassoo keyboard FCR-6100 6028451 25


جایزه شماره سریال  
Internet Card - 30 Hours 1010272 1
Farassoo keyboard FCR-2860 (Black) 1012723 2
Telephone Card - 150,000 Rls 1027002 3
Farassoo keyboard FCR-2860 (Silver) 1027074 4
Internet Card - 30 Hours 1027358 5
Internet Card - One month unlimited 1027913 6
Internet Service - 3 month unlimited 1028011 7
Telephone Card - 150,000 Rls 1028544 8
Farassoo keyboard FCR-5100 (White) 1029581 9
Internet Card - 30 Hours 1029760 10
Internet Card - One month unlimited 1030413 11
Internet Service - 3 month unlimited 1030474 12
Farassoo keyboard FCR-6100 1030557 13
Telephone Card - 100,000 Rls 1030753 14
Internet Card - 30 Hours 1030788 15
Internet Card - One month unlimited 1030929 16
Farassoo keyboard FCR-6120 (Silver) 1031170 17
Telephone Card - 100,000 Rls 1031173 18
Internet Card - 30 Hours 2000843 19
Telephone Card - 100,000 Rls 2008464 20
Telephone Card - 100,000 Rls 2009248 21
Internet Service - 250 hours for 1 year 2018569 22
Telephone Card - 100,000 Rls 2019671 23
Farassoo keyboard FCR-6110 2019687 24
Internet Service - 3 month unlimited 2019704 25

قرعه کشی شماره پنج

جایزه شماره سریال  
Farassoo keyboard FCR-2860 (Black) 3004259 1
Telephone Card - 100,000 Rls 6011867 2
Farassoo MP3 Player 128 6014179 3
Internet Card 30 Hours 6017215 4
Internet Service - 250 hours for 1 year 6020317 5
Farassoo keyboard FCR-2860 (Silver) 6023262 6
Internet Card - 30 Hours 6023888 7
Farassoo keyboard FCR-5100 (White) 6024485 8
Internet Card - One month unlimited 6024811 9
Internet Card 30 Hours 6025843 10
Telephone Card - 150,000 Rls 6026548 11
Farassoo keyboard FCR-6150 6027431 12
Telephone Card - 200,000 Rls 6027643 13
Internet Card 30 Hours 6028324 14
Telephone Card - 100,000 Rls 6028885 15
Telephone Card - 100,000 Rls 6028955 16
Farassoo keyboard FCR-6150 6029013 17
Internet Card - One month unlimited 6029024 18
Telephone Card - 200,000 Rls 6029162 19
Farassoo keyboard FCR-6120 (Silver) 6029265 20
Telephone Card - 100,000 Rls 6029358 21
Internet Card - 30 Hours 6030287 22
Telephone Card - 100,000 Rls 6030431 23
Farassoo keyboard FCR-6110 6031209 24
Farassoo keyboard FCR-6100 9001880 25


جایزه شماره سریال  
Internet Card - 30 Hours 1025054 1
Farassoo keyboard FCR-2860 (Black) 1027676 2
Telephone Card - 150,000 Rls 1027727 3
Farassoo keyboard FCR-2860 (Silver) 1028331 4
Internet Card - 30 Hours 1029210 5
Internet Card - One month unlimited 1029723 6
Internet Service - 3 month unlimited 1030780 7
Telephone Card - 150,000 Rls 1030938 8
Farassoo keyboard FCR-5100 (White) 1031030 9
Internet Card - 30 Hours 1031122 10
Internet Card - One month unlimited 1031131 11
Internet Service - 3 month unlimited 2001013 12
Farassoo keyboard FCR-6100 2003060 13
Telephone Card - 100,000 Rls 2008589 14
Internet Card - 30 Hours 2008635 15
Internet Card - One month unlimited 2019607 16
Farassoo keyboard FCR-6120 (Silver) 2019723 17
Telephone Card - 100,000 Rls 2019889 18
Internet Card - 30 Hours 2030512 19
Telephone Card - 100,000 Rls 2030901 20
Telephone Card - 100,000 Rls 2030958 21
Internet Service - 250 hours for 1 year 2031335 22
Telephone Card - 100,000 Rls 2031339 23
Farassoo keyboard FCR-6110 2036472 24
Internet Service - 3 month unlimited 3008906 25
 
قرعه کشی شماره چهار

جایزه شماره سریال  
Farassoo keyboard FCR-2880 311774 1
Telephone Card - 100,000 Rls 313138 2
Farassoo web camera 900 3004553 3
Internet Card 30 Hours 6001009 4
Internet Service - 250 hours for 1 year 6004132 5
Farassoo keyboard FCR-2860 6008416 6
Internet Card - 30 Hours 6013029 7
Farassoo keyboard FCR-8190 6013833 8
Internet Card - One month unlimited 6013939 9
Internet Card 30 Hours 6021671 10
Telephone Card - 150,000 Rls 6021991 11
Farassoo mouse FOM-2220 6022202 12
Telephone Card - 200,000 Rls 6022371 13
Internet Card 30 Hours 6022375 14
Telephone Card - 100,000 Rls 6024274 15
Telephone Card - 100,000 Rls 6024642 16
Farassoo keyboard FCR-6150 6024561 17
Internet Card - One month unlimited 6026465 18
Telephone Card - 200,000 Rls 6026522 19
Farassoo keyboard FCR-8190 6028236 20
Telephone Card - 100,000 Rls 6028796 21
Internet Card - 30 Hours 6030334 22
Telephone Card - 100,000 Rls 6031201 23
Farassoo keyboard FCR-6110 6031249 24
Farassoo mouse FOM-1600 6031702 25


جایزه شماره سریال  
Internet Card - 30 Hours 1025809 1
Farassoo keyboard FCR-8130 1027768 2
Telephone Card - 150,000 Rls 1028857 3
Farassoo keyboard FCR-5100 1028889 4
Internet Card - 30 Hours 1028914 5
Internet Card - One month unlimited 1029180 6
Internet Service - 3 month unlimited 1029375 7
Telephone Card - 150,000 Rls 1030363 8
Farassoo keyboard FCR-8500 1030555 9
Internet Card - 30 Hours 1030598 10
Internet Card - One month unlimited 1032028 11
Internet Service - 3 month unlimited 1031080 12
Farassoo keyboard FCR-6100 1031190 13
Telephone Card - 100,000 Rls 2009032 14
Internet Card - 30 Hours 2009227 15
Internet Card - One month unlimited 2009566 16
Farassoo web camera 1300 2019103 17
Telephone Card - 100,000 Rls 2019661 18
Internet Card - 30 Hours 2029488 19
Farassoo keyboard FCR-3702 2030706 20
Telephone Card - 100,000 Rls 2030960 21
Internet Service - 250 hours for 1 year 2031092 22
Telephone Card - 100,000 Rls 2036595 23
Farassoo mouse FOM-2220 3003367 24
Internet Service - 3 month unlimited 3003603 25
 

قرعه کشی شماره سه


جایزه شماره سریال  
Farassoo keyboard FCR-8130 316154 1
Telephone Card - 100,000 Rls 6008029 2
Farassoo keyboard FCR-6110 6012004 3
Internet Card 30 Hours 6013450 4
Internet Service - 250 hours for 1 year 6013812 5
Farassoo mouse FOM-1260 6020487 6
Internet Card - 30 Hours 6021407 7
Farassoo mouse FOM-2120 6022007 8
Internet Card - One month unlimited 6022167 9
Internet Card 30 Hours 6023268 10
Telephone Card - 150,000 Rls 6023395 11
Farassoo keyboard FCR-2880 6023560 12
Telephone Card - 200,000 Rls 6023646 13
Internet Card 30 Hours 6024815 14
Telephone Card - 100,000 Rls 6024980 15
Telephone Card - 100,000 Rls 6025119 16
Farassoo mouse FOM-2220 6026900 17
Internet Card - One month unlimited 6028445 18
Telephone Card - 200,000 Rls 6028565 19
Farassoo keyboard FCR-2860 6029016 20
Telephone Card - 100,000 Rls 6029111 21
Internet Card - 30 Hours 6030215 22
Telephone Card - 100,000 Rls 6030227 23
Farassoo keyboard FCR-6150 6030353 24
Farassoo mouse FOM - 1600 9001900 25
جایزه شماره سریال  
Internet Card - 30 Hours 1010246 1
Farassoo mouse FOM-1260 1010560 2
Telephone Card - 150,000 Rls 1017753 3
Telephone Card - 100,000 Rls 1024660 4
Internet Card - 30 Hours 1025636 5
Internet Card - One month unlimited 1027067 6
Internet Service - 3 month unlimited 1027471 7
Telephone Card - 150,000 Rls 1027828 8
Farassoo keyboard FCR-5100 1028084 9
Internet Card - 30 Hours 1028124 10
Internet Card - One month unlimited 1028231 11
Internet Service - 3 month unlimited 1028835 12
Farassoo keyboard FCR-6100 1028836 13
Telephone Card - 100,000 Rls 1030313 14
Internet Card - 30 Hours 1030782 15
Internet Card - One month unlimited 1031047 16
Farassoo mouse FOM-2120 1037775 17
Telephone Card - 100,000 Rls 2008061 18
Internet Card - 30 Hours 2008829 19
Farassoo keyboard FCR-8500 2008876 20
Telephone Card - 100,000 Rls 2009106 21
Internet Service - 250 hours for 1 year 2009196 22
Telephone Card - 100,000 Rls 2009518 23
Farassoo mouse FOM-2220 2019161 24
Internet Service - 3 month unlimited 2029361 25
 


نکته:

• شماره سریال های فوق مربوط به کارت های خریداری شده در یک ماه گذشته می باشند.

• مهلت دریافت جوائز یک ماه پس از اعلام نتایج می باشد.

همچنین اولین اتصال به شبکه می بایست قبل از قرعه کشی انجام گرفته باشد.

تلفن های تماس برای اطلاعات بیشتر: ١٣-٢٥٠٨٦١١